www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การบันทึกล้างบัญชีเจ้าหนี้ มีหลักการณ์อย่างไร

(1/2) > >>

กิติ:
เนื่องจากบริษัท มีเจ้าหนี้ ค้างนานหลายรอบบัญชีและไม่สามารถติดต่อได้ ต้องทำอย่างไรครับมือใหม่ ขอบคุณครับ

007:
เป็นรายได้จากการยกหนี้ให้ครับ ถือว่าเป็นรายได้อื่นๆ และไม่ต้องออกใบกำกับภาษีครับ เพราะว่าไม่ใช่การขายสินค้าหรือบริการtown:
บันทึกบัญชีโดย

Dr.  เจ้าหนี้การค้า

Cr.  รายได้อื่น

074:
บันทึกรายการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ และได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จะบันทึกบัญชีอย่างไร เป็นภาษาอังกฤษ

มือใหม่:
ยอดเจ้าหนี้ยกมามีมากกว่ายอดเจ้าหนี้ปัจจุบัน ถ้าเราจะล้างยอกเจ้าหนี้ เราควรเครดิตอะไรค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม