www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ลูกหนี้ค่าหุ้น

(1/1)

แมว:
แจ้ง บอจ.5 รับชำระค่าหุ้นครบตามมูลค่า แต่ทางบัญชี แจ้งไว้ว่า มีลูกหนี้ค่าหุ้นถามว่า ทางกรมสรรพากร มีสิทธิ์ หรือ อำนาจประเมินบริษัทหรือไม่ ว่าต้องมีรายได้ดอกเบี้ยรับกรณีค้างค่าหุ้นถ้ามี มีกฎหมายอะไรอ้างอิง หรือ ข้อหารืออะไรอ้างอิงขอบคุณค่ะ

town:
ทางสรรพากร  ไม่น่าจะมีอำนาจในกรณีนี้  เพราะเป็นอำนาจของทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามากกว่าครับ  ซึ่งทางกิจการจะโดนข้อหาแจ้งเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จกับทางราชการ  ซึ่งจะมีความผิดทางอาญาครับ  ณ ปัจจุบันจึงไม่มีใครตั้งบัญชีลูกหนี้ค่าหุ้นครับ  แต่จะใช้ชื่อบัญชี  ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมกรรมการแทนครับ

แมว:
ถามอีกประเด็นหนึ่งค่ะ ว่าการรับชำระค่าหุ้นยังไม่ครบ และ บอจ.5 ก็ยังไม่ครบซึ่งจะตรงกัน แต่มีการกู้เงินจากธนาคารมาใช้ในกิจการ ทางกรมสรรพากรแจ้งว่า การที่มียอดรับชำระค่าหุ้นยังไม่ครบ และมีเงินกู้จากธนาคาร ดอกเบี่ยจ่ายที่เกิดขึ้นนั้น ต้องนำไปเป็นฐานคิดดอกเบี้ยกับค่าห้นที่ชำระไม่ครบค่ะก็ขอดูกฎหมายของเขา เขาก็หาให้ไม่ได้ค่ะ แต่ดูเหมือนว่า เขาจะพยายามหารายได้จากการที่เรามีเงินค่าหุ้นชำระไม่ครบค่ะ  (กรณีนี้เป็นคนละบริษัทกันค่ะกับ กรณีแรกค่ะ)

อ้วน:
ที่ถามมา  ตามความเห็นส่วนตัวผมมองว่า  ทางเจ้าพนักงานสรรพากรไม่มีอำนาจในการประเมินดอกเบี้ยจากการเรียกชำระมูลค่าหุ้นไม่เต็มจำนวน  เพราะการจะเรียกชำระมูลค่าหุ้นนั้น  เป็นสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นในบริษัท  แต่ทั้งนี้จะต้องเรียกชำระขั้นต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ตามกฏหมายบังคับ  ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่สรรพากร  ไม่มีอำนาจประเมินดอกเบี้ยจากกรณีนี้ได้ครับแมว:
ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม