www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เป็นข้าราชการครูรับทำบัญชีได้หรือไม่

(1/1)

ปรารถนา:
ปัจจุบันเป็นสมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชีและเป็นข้าราชการครูสอนวิชาบัญชี สามารถที่จะรับทำบัญชีได้หรือไม่

W:
ได้ครับ แต่ต้องไปขอรหัสผู้ทำบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยเตรียมหลักฐานการศึกษาไปยื่น  และต้องเข้าอบรมทุกรอบ 3 ปี ตามที่ กรม ฯ กำหนด

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม