www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าประกันสินค้า

(1/1)

ติ๊ก:
กรณีเราขายสินค้าให้กับทางราชการ  แล้วทางราชการขอเก็บเงินค่าประกันสินค้า  คิดเป็น% ระยะเวลา 1ปี จึงจะได้คืน  1.จะบันทึกบัญชียังไร ถือเป็น รายได้ หรือรายจ่าย 2.แล้วการส่งสินค้าให้ทางราชการ แต่รับเงินหลังจากส่งสินค้า โดย จ่ายเป็นเช็ค เวลาที่ออกใบกำกับ วันที่ในใบกำกับจะยึดจาก วันที่ในเช้คตรงกัน หรือ วันที่ส่งรถ/ใบส่งของ

ปวรปัณวรรธน์:
ถ้าจ่ายเงินสด ก็ลงบัญชีเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนครับ (เงินค้ำประกันสินค้า) แต่ส่วนมากมักจะใช้หนังสือค้ำประกันจากธนาคารครับ  โดยบริษัทฯ ให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันให้ลูกค้า แต่ก็ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันให้กับธนาคารอีกทีหนึ่ง ส่วนมากจะใช้เงินฝากธนาคารเป็นตัวค้ำครับ  กรณีที่เราผิดสัญญากับลูกค้า ธนาคารจะเป็นผู้รับผิดชอบกับลูกค้าก่อน แล้วไล่เบี้ยเอากับบริษัทฯ อีกทีหนึ่ง

กรณีใช้เงินฝากค้ำประกันไว้กับธนาคาร เงินฝากดังกล่าวถือว่าติดภาระฯ ต้องจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน พร้อมเปิดเผยในหมายเหตุฯ ครับ

ปุ๊ก:
ข้อถามคำถามเพิ่มเติมนะค่ะท่านเจ้ากระทู้ทำไมเวลาติดต่อค้าขายกับระบบราชการถึงต้องจ่าย เงินค่าค้ำประกันสินค้าด้วย

แล้วกรณีที่จ่ายเช็คค้ำประกันไป ทางราชการก็นำเช็คไปขึ้นเงินเลย แต่พอเราส่งสินค้าไปเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่ได้เงินค่าค้ำประกันคืน ทางราชการแจ้งว่าจะชำระคืนให้พร้อมค่าสินค้า

อย่างนี้ เท่ากับว่าราชการ ได้เงิน(ทุนหมุนเวียน)ของเราไปใช้ก่อนนะซิค่ะ ถ้าคิดจะติดต่อกับส่วนราชการจะต้องเพื่อส่วนนี้ไว้ด้วยใช้มั้ย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม