www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เรื่องประกันสังคมของกรรมการ

(1/1)

เอส:
ปี 48 และปี 49 ที่ผ่านมายื่นเงินสมทบของกรรมการมา ตลอดแต่ได้ถามทางประกันสังคมแล้วคือกรรมการไม่มีหน้าที่จะต้องเสีย เลยต้องการจะหยุดการส่งเงินสมทบ

แล้วจะต้องทำอย่างไรบ้าง จะต้องแจ้งออกกรรมการมั้ยค่ะ

แมว:
1.ทำเรื่องแจ้งเขา2. ทำหนังสือขอเงินคืนค่ะเพราะถ้ายังต้องมีการส่งประกันสังคม เมื่อตรวจพบจะเสียค่าปรับมหาศาลค่ะ

007:
แจ้งออกครับ แล้วทำเรื่องขอคืนเงินที่เคยส่งมาแล้วด้วย

444:
ต้องแจ้งออกค่ะ confirm เพราะที่บริษัท เราแจ้งเรียบร้อยแล้วค่ะ แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเงินที่คืนกว่าจะได้ประมาณ 2-3เดือนค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม