www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บริษัทเปิดธุรกิจตรวจสอบอาคาร

(1/1)

ผู้ไม่รู้:
ถ้าบริษัทเปิดธุรกิจตรวจสอบ สภาพอาคาร จะต้องเสียภาษีหรือไม่ และจะต้องถูกห้ก ณ ที่จ่ายหรือไม่ และต้นทุน คืออะไร คือเรา ตราจสอบอาคาร และก็เซ็นรับรองอาคาร

ช่วยแนะนำด้วย

007:
รับตรวจสอบอาคาร ถือว่าเป็นวิชาชีพอิสระครับ ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ถ้าลูกค้าเป็นนิติบุคคล ก็จะต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย 3%ค่าใช้จ่ายหลักๆคือ เงินเดือนที่จ้างลูกทีมในการช่วยตรวจ ค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้แก่ผู้ตรวจสอบ(ค่าเซนต์) ค่าเดินทาง ค่าเช่าสำนักงาน ฯลฯนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม