www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การเพิ่มทุนจดทะเบียนและวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ

(1/1)

เอก:
จดทะเบียนเป็น หจก ไว้แล้ว และจดภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย แต่ต้องการเพิ่มทุนจะทะเบียนอีก 500000 บาท และต้องการขายสินค้าอื่นเพิ่มเติม ไม่ทราบว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเท่าไร

town:
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนห้างหุ้นส่วนจำกัด  ดูข้อ 3. จากประเภทการจดทะเบียน

http://www.dbd.go.th/thai/register/detail5_a.phtml3.  แก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วน ได้แก่ ชื่อของห้างหุ้นส่วน, ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขา, ผู้เป็นหุ้นส่วน, หุ้นส่วนผู้จัดการ, , ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ, ตราของห้างหุ้นส่วน,รายการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ

คำขอ : แบบ หส.1 , หน้าหนังสือรับรอง (ในการ Print-out หนังสือรับรองให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ หส.1)

รายการ : แบบ หส.2 (ใช้เฉพาะหน้าที่มีการแก้ไขรายการและกรณีแก้ไขเพิ่มเติม ผู้เป็นหุ้นส่วนให้ระบุรายการผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมด หลังจากที่มีการแก้ไข)

เอกสารประกอบรายการ :

เอกสารประกอบ

แบบจองชื่อนิติบุคคล (ใช้เฉพาะกรณีแก้ไขเพิ่มเติมชื่อห้างหุ้นส่วน)

สำเนาบัตรประจำตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน

สำเนาหลักฐานแสดงสถานะของผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

สัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติม (ใช้เฉพาะกรณีที่หุ้นส่วนผู้จัดการเดิม มิได้ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะะเบียน

โดยเหตุที่หุ้นส่วนผู้จัดการคนเดิมถึงแก่กรรมหรือลาออกจากหุ้นส่วนผู้จัดการ)

หลักฐานการรับชำระเงินลงหุ้น ได้แก่

- หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ

- สำเนาหลักฐานแสดงการรับชำระเงินลงหุ้น (ใช้ในกรณีจดทะเบียนผู้เป็นหุ้นส่วนเข้าใหม่ / เพิ่มทุน /

เปลี่ยนตัวผู้เป็นหุ้นส่วน)

สำเนาใบมรณบัตร (ใช้เฉพาะกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการถึงแก่กรรม)

สำเนาหลักฐานการเป็นผู้จัดการมรดก (ใช้เฉพาะกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการถึงแก่กรรม)ส่วนค่าธรรมเนียม  ณ ปัจจุบันผมไม่แน่ใจว่ามีการปรับเป็นเท่าไหร่แล้วครับ  ลองโทรสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีกทีครับ

piyamon:
การเพิ่มทุนของหจก.ควรเพิ่มเมื่อไหร่ หจก.ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงิน เดิมทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท สินทรัพย์รวมเกือบ 100 ล้าน มีสภาพคล่องทางการเงินดี สมควรเพิ่มทุนหรือไม่

หนังสือพิมพ์ ข้อมูลกฎหมายธุรกิจ:
www.databusinesslaw.com ยินดีต้อนรับสู่ หนังสือพิมพ์ ข้อมูลกฎหมายธุรกิจบริการ รับลงประกาศโฆษณา และประกาศทางกฎหมายต่าง ๆ  -      เชิญประชุมผู้ถือหุ้น                                    -  เพิ่มทุน - ลดทุน                                                  

-      ย้ายที่ตั้ง                                                 -  กรรมการเข้า - ออก                      

-      เลิกบริษัท                                               -  ชำระบัญชี

-       เปลี่ยนห้างเป็นบริษัท                                                  -  ประกาศจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร                                                    

-       งบดุล                                                    -  ไถ่ถอน , จำนอง

-       บริษัททเงินทุนหลักทรัพย์                            -   บริษัทประกันภัย , บริษัทจำกัด (มหาชน)                                                          

-       ประกาศให้ลูกค้ามารับของที่ซ่อม                    -  ลงโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

-       เชิญประชุมผู้ถือหุ้น                                     -  แก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆของบริษัท                  

-        เปลี่ยนตราประทับ                                                         -  เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ

-       ประกาศขายทอดตลาดหุ้นของลูกหนี้ฯ                     -  ประกาศจ่ายเงินปันผล  

-           แจ้งให้ชำระหนี้                                                             -  ประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นบริษัท

-          หนังสือแจ้งให้ชำระหนี้                                                -  หนังสือบังคับจำนอง

-         ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ลูกหนี้จำนำ                 -  ประกาศคำสั่งศาล

-        ประกาศอื่นๆ      

ได้รับอนุญาตจดแจ้งการพิมพ์ หนังสือพิมพ์อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ติดต่อสอบถามได้ที่

HOTLINE      : 080-2667590TEL             : 089-989886

TEL / FAX     : 02-956-5335E-MAIL    : databusinesslaw@hotmail.com / thamgroup@hotmail.com Website    : www.databusinesslaw.com

                                    ***  ราคาพิเศษ 200 บาท (ราคาไม่รวม vat )  ***

                                                       สสช298/2552

                                                     ISSN 1906 - 5426

                                หนังสือพิมพ์ ข้อมูลกฏหมายธุรกิจ ลงประกาศ ได้ทุกวัน                                                                                                  

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม