www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีตาม IAS ของสมาคมนักบัญชีและบังคับใช้ปี 50

(1/1)

aoy:
อยากทราบรายละเอียดที่สามารถทำรายงานได้นะค่ะ

town:
ต้องติดตามกับทางสภาวิชาชีพบัญชีครับ

http://www.fap.or.th/index.php

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม