www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อัตราแลกเปลี่ยน

(1/1)

อั้ม:
อยากทราบว่า การที่บจก.ส่งออกสินค้า ตอนทำรายงานภาษีขาย  จะใช้วันที่ตรงใหน (วันที่ส่งออกหรือวันที่ยื่น ตามใบขนสินค้าออก) และอัตราแลกเปลี่ยนวันใหน ยึดตรงใหนได้บ้าง

town:
1.  วันที่ในรายงานภาษีขาย  ก็จะมาจากจุดความรับผิดในการออกใบกำกับภาษี  ดังนั้นจึงต้องมาดูตามมาตรา 78 (4) การขายสินค้าโดยส่งออก ให้ความรับผิดเกิดขึ้นดังต่อไปนี้     (ก) การส่งออกนอกจากที่ระบุใน (ข) หรือ (ค) ให้ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อชำระอากรขาออก วางหลักประกันอากรขาออก หรือจัดให้มีผู้ค้ำประกันอากรขาออก เว้นแต่ในกรณีที่ไม่ต้องเสียอากรขาออกหรือได้รับยกเว้นอากรขาออก แล้วแต่กรณี ก็ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นในวันที่มีการออกใบขนสินค้าขาออก ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร   " (ข) การส่งออกในกรณีที่นำสินค้าเข้าไปในเขตปลอดอากรตามมาตรา 77/1(14)(ก) ให้ความรับผิดเกิดขึ้นในวันที่นำสินค้าในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตดังกล่าว "

 ( พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 35) พ.ศ. 2544 )     (ค) การส่งออกซึ่งสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ให้ความรับผิดเกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

http://www.rd.go.th/publish/5205.0.html#mata78

 

สรุปให้ยึดวันตามใบขนขาออก2.  ในวันนี้น่าจะหมายถึงการคำนวณหาฐานภาษี  ที่จะนำมากรอกในรายงานภาษีขาย  ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรา 79/4

http://www.rd.go.th/publish/5205.0.html#mata79_4และอ่านกระทู้นี้เพิ่มเติม

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=627&c=actแต่ถ้าปฏิบัติตามมาตรา 79/4  ไม่ได้ก็ให้มาปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

http://www.rd.go.th/publish/25611.0.html

บูม:
กรณีขายสินค้าไปต่างประเทศ ทางบริษัทให้ลูกค้าโอนเงินเข้ามาวันที่ 25 กค.52 ออก INVOICE วันที่ 30 กค.52 ส่งของวันที่ 3 สค.52 ถามว่าเวลาบันทึกรายการขายจะต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนวันไหน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม