www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เบิกสินค้าในสต็อกไปทำตัวอย่าง

(1/2) > >>

นก:
ฝ่ายขายเบิกสินค้าในสต็อกไปทำตัวอย่าง จำนวนไม่กี่ชิ้นค่ะ อย่างนี้เราต้องเปิดบิล vat หรือเปล่าค่ะ ถ้าไม่ต้องการเปิดบิล Vat ต้องทำอย่างไรสินค้าถึงจะสามารถตัดสต็อกได้ จำนวนไม่มากแค่ 1 เดียวเองค่ะ

town:
สินค้าขาดจากสต็อค  ถือว่าขาย  ดังนั้นในกรณีนี้ให้ฝ่ายขายทำเรื่องในการขออนุมัติเบิกสินค้าไปเป็นตัวอย่างจากผู้มีอำนาจ  แต่สินค้าตัวอย่างดังกล่าวยังคงถือเป็นสินค้าคงเหลืออยู่นะครับ  เพียงแต่ไม่ได้เก็บอยู่ไว้ในคลังสินค้าแต่ถ้าตัวสินค้าไม่อยู่  หรือต้องให้ลูกค้า  ก็ให้ทำว่าเป็นของแถมไปครับ  จะได้ไม่ต้องเสียภาษีขาย  เพียงแต่ของแถมจะต้องมีมูลค่าไม่เกินราคาสินค้าที่ขาย

007:
ลองดูครับ

"การเสียภาษีกรณีส่งสินค้าออกไปเป็นตัวอย่าง"

1.   กรณีบริษัทส่งสินค้าไปเป็นตัวอย่างให้แก่ลูกค้าโดยไม่คิดมูลค่าเพื่อส่งเสริมการขายของบริษัท ไม่ว่าลูกค้าดังกล่าวจะเป็นลูกค้าในประเทศ หรือต่างประเทศ ไม่เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าในประเทศ บริษัทไม่ต้องนำมูลค่าของสินค้าที่ส่งไปเป็นตัวอย่างมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร แต่บริษัทมีสิทธินำมูลค่าของสินค้าตัวอย่างตามราคาต้นทุนไปถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฏากร2. การส่งสินค้าไปเป็นตัวอย่างให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศ ถือเป็นการขายโดยการส่งออกตามมาตรา 77/1 (8) และ (14) แห่งประมวลรัษฏากร ซึ่งบริษัทได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1 ดังนั้นบริษัทต้องนำไปรวมเป็นยอดขายโดยการส่งออกในแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย(หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0811/7715 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2543)

ปวรปัณวรรธน์:
ต้องทำเอกสารการเบิกเหมือนที่คุณ Town กล่าวไว้เพื่อตัด Stock แต่เรื่อง VAT ตามความเห็นของผมเป็นการเบิกใช้ในกิจการครับ เป็นของตัวอย่างโชว์แต่ไม่ให้ลูกค้าครับ ไม่ถือเป็นการขายครับ กรณีให้ลูกค้าน่าจะทำเป็นของแถม ซึ่งต้องแถมในบิลขายปกติครับ แถมลอย ๆ ไม่ได้ กรณีที่ไม่มีบิลขายสินค้าตัวอื่น แต่ต้องให้สินค้าตัวนี้ไป แนะนำให้ออกบิล VAT ปกติ ถือเป็นการขาย แล้วทำใบลดหนี้ที่ไม่มี VAT เพื่อล้างบัญชีลูกหนี้ครับ นั่นหมายถึง ต้องยอมเสีย VAT ครับ

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 1) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำสินค้าไปใช้เพื่อการประกอบกิจการของตนเองโดยตรง ตามมาตรา 77/1 (8)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร

-------------------------------------------------------------------------------- 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 77/1(8)(ง) แห่งประมวลรัษฎากรแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534 อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการนำสินค้าไปใช้เพื่อการประกอบกิจการของตนเองโดยตรง ไว้ดังต่อไปนี้ข้อ 1  ผู้ประกอบการจดทะเบียนนำสินค้านั้นไปใช้ในการผลิตสินค้าการให้บริการ การบริหารงานของกิจการ หรือเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สินที่มีไว้ในการประกอบกิจการของตนเอง ทั้งนี้ ต้องเป็นการใช้ในกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม           สินค้าตามวรรคหนึ่งต้องมิใช่รถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10 คนตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตและสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงการนำรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ไปไว้ในสถานแสดงรถยนต์เพื่อขายข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2535 เป็นต้นไป   ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2534 บัณฑิต บุณยะปานะ  

 อธิบดีกรมสรรพากร

สุ:
อยากได้แบบฟอร์มการทำสต็อกสินค้าสามารถหาได้ที่ไหนคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม