www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า

(1/2) > >>

ผู้ไม่มีประสบการณ์:
ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า คือ ภงด.51 ใช่ไหมค่ะ ,และเป็นภาษีที่เราถูกหัก ณ.ที่จ่ายใช่ไหมค่ะ นอกเหนือจากนี้มีตัวอื่นอีกหรือเปล่า สงสัย

ตอนภาษีกลางปี49สำนักงานบัญชีแนะนำให้ลงบัญชีว่า

Dr.ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า

     Cr. เช็ค

แต่อยากทราบว่า แล้วเรามีวิธีไหนที่จะCr.ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าออก แล้วปิดงบปลายปี 49 ควรมีค้างอยู่หรือไม่ สงสัย

ตอนที่เราถูกหัก ณ.ที่จ่าย ก็ Dr. ภาษีนิตบุคคลจ่ายล่วงหน้า แล้วเราจะ Cr.ออกอย่างไร

รบกวนขอคำแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ปวรปัณวรรธน์:
ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า ที่บันทึกไว้คือภาษีกลางปีครับ (ภ.ง.ด. 51)  ส่วนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ให้บันทึกเป็นภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (สินทรัพย์) การเคลียร์ 2 บัญชีนี้จะเคลียร์ตอนปีดงบครับ สมมุติว่ามีภาษีทั้งปี 1 ล้านบาท จ่ายกลางปี 5 แสนบาท ถูกหัก ณ ที่จ่ายทั้งปี 1 แสนบาท ลงบัญชีดังนี้ครับ

Dr. ภาษีเงินได้นิติบุคคล    1 ล้านบาท

     Cr. ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย        0.1

           ภาษีเงินได้ฯ จ่ายล่วงหน้า         0.5

           ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย     0.4gaka:
นี่เป็นกรณีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายพอดีกับที่ต้องเสีย

ปรกติต้องคำนวณปลายปีก่อนแล้ว(ถึงจะได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 ล้านบาท ในที่นี้) แต่ถ้าคำนวณได้ 1.2 ล้านบาท

ส่วนต่าง อีก 0.2 ล้านบาทก็ต้องอยู่ใน ภาษีนิติืบุคคลค้างจ่าย ครับ งงเปล่าหว่า

gto:
ถูกต้องนะครับ

แก้ว:
ถ้าภาษีกลางปีไม่มี มีแต่ ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ไว้ และปลายปี ก็ ไม่มีภาษีเสียอีก ถ้าเราขอคืน บันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม