www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าที่ดิน คืออะไรค่ะ

(1/1)

หมูน้อย:
ผู้ตรวจสอบมีการลงในหมายเหตุประกอบงบการเงินบัญชี

"ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าที่ดิน" ลงในงบการเงินทุกปีเลยค่ะ ไม่ทราบว่าในงบดังกล่าวจะต้องลงหมายเหตุตัวนี้ไปตลอดเลยหรือเปล่าค่ะ   เหตุเกิดจากเมื่อปี 2539 มีการซื้อที่ดินไว้แปลงหนึ่ง มีมูลค่า 20 ล้านบาท แต่ต่อมาเศรษฐกิจมีปัญหา  ณ สิ้นปี 2547 กรมที่ดินมีการตีราคาไว้เพียง  7 ล้านบาท และเกิดผลขาดทุนดังกล่าว 13 ล้านบาท ผลขาดทุนนี้อยู่ในงบดุล และ หมายเหตุประกอบงบการเงิน  ผลขาดทุนดังกล่าวจะต้องแสดงไปเรื่อย ๆ หรือเปล่าค่ะ (ไม่ค่อยเข้าใจ ตัวผลขาดทุนนี้ค่ะ)

007:
ถ้าที่ดิน เป็นสินค้า ผลขาดทุนดังกล่าวจะอยู่ในงบกำไรขาดทุนตั้งแต่ปี 47 และแสดงเป็นรายการหักของที่ดินในงบดุลทุกๆปี จนกว่าจะมีการขายไปครับ1:
ลองเข้าไปเปิดมาตราฐานการบัญชี เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือ เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์  ไม่แน่ใจว่าอันไหน จะบอกพูดเรื่องการบันทึกบัญชีของการตีราคาสินทรัยพ์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม