www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การขายสินค้าที่ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ

(1/1)

แมว:
1. ขายสินค้าผ้าห่ม มีทั้งการขายส่ง และขายปลีก และ การขายเหมา และ การขายลดราคาเป็นเทศกาล2. เป็นบริษัทที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม3. ขั้นตอนหลังการขายสินค้าออกไปแล้วต้องทำอย่างไรเกี่ยวกับใบกำกับภาษีขาย หรือ รายงานภาษีขาย เพราะจะมีทั้งการขายที่ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปอยู่แล้ว4. หลักฐานการรับเงินคืออะไร

007:
ถ้าการขายของคุณเข้าลักษณะเป็นการขายปลีกและการให้บริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก ตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงจะมีสิทธิออก

ใบกำกับภาษีอย่างย่อตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากรได้การออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ

(ก) คำว่า “ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด

(ข) ชื่อ หรือชื่อย่อ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี

(ค) หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่ม ถ้ามี

(ง) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้า ซึ่งระบุเป็นภาษาอังกฤษก็ได้

(จ) ราคาสินค้า โดยต้องมีข้อความระบุชัดเจนว่าได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว

(ฉ) วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษีผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องเก็บสำเนาใบกำกับภาษีเพื่อเป็นหลักฐานการลงรายงานภาษีขาย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม