www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เช่าซื้อ (HIRE PURCHASE) รถยนต์นั่ง(รถเก๋ง)ภาษีที่เกิดขึ้นต้องรวมเป็นราคารถหรือไม่

(1/1)

หมูน้อย:
กรณีที่เราเช่าซื้อรถยนต์นั่ง (HIRE PURCHASE) ขอทราบว่า 1. ดอกเบี้ยจากการเช่าซื้อ ต้องนำไปตั้งเป็นดอกเบี้ยรอตัด หรือไม่

    2. ดอกเบี้ยดังกล่าวต้องรวมอยู่ในราคารถยนต์เพื่อคำนวณค่าเสื่อมราคาหรือไม่

    3. ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นนำไปเป็นภาษีซื้อไม่ได้ แล้วต้องนำไปรวมอยู่ในราคารถยนต์เพื่อนำไปคำนวณค่าเสื่อมราคาหรือไม่ค่ะ

    4. จากข้อ 1-3  มีอะไรบ้างที่ต้องปรับให้ถูกต้องตามหลักบัญชีภาษีอากรค่ะ  ขอบคุณค่ะ

007:
เช่าซื้อรถยนต์นั่ง (HIRE PURCHASE)

 ตามหลักการบัญชีดอกเบี้ยจากการเช่าซื้อ ต้องนำไปตั้งเป็นดอกเบี้ยรอตัด ครับ

 ตามหลักภาษี ดอกเบี้ยดังกล่าวต้องรวมอยู่ในราคารถยนต์เพื่อคำนวณค่าเสื่อมราคา

 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นนำไปเป็นภาษีซื้อไม่ได้ แล้วต้องนำไปรวมอยู่ในราคารถยนต์เพื่อนำไปคำนวณค่าเสื่อมราคาครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม