www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การยื่นภาษีของบริษัท

(1/1)

หมวย:
เราควรที่จะยื่นอะไรบ้านในส่วนของภาษีโดยที่จะยื่นให้กัลบบริษัทที่พึ่งจดทะเบียนใหม่เริ่มแรก

ตะวัน:
ก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่าบริษัทประกอบกิจการขายหรือบริการหรือผลิต แล้วจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ หรือจดทะเบียนธุรกิจเฉพาะ ถึงจะตอบได้ว่าต้องส่งอะไรบ้างค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม