www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การหัก ณ ที่จ่ายกรณีส่งเงินไปต่างประเทศ

(1/1)

Chan:
เพื่อนๆ ช่วยตอบหน่อยนะคะ คือว่ามีคนต่างชาติมาทำงานในเมืองไทย และการจ่ายเงินจ่ายเงินเดือนจ่ายที่ต่างประเทศ เมืองไทยจ่ายเฉพาะเบี้ยเลี้ยง และบริษัทแม่ที่ต่างประเทศ เรียกเก็บมาที่เมืองไทย เมื่อเมืองไทยโอนเงินออกไปต้องมีหัก ณ ที่จ่ายมั้ยคะ...แต่เมื่ออ่าน DTA แล้วน่าจะเข้า ม.40(1) ไม่น่าจะมีหัก ณ ที่จ่าย

007:
ทำ work permit และอยู่ในประเทศไทยเกิน 187 วันหรือเปล่าครับ  ถ้าไม่ ก็ถือว่าเป็นการจ่ายบริการออกนอกประเทศ ต้องดูว่าประเทศไหนครับ  ส่วนมากก็ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่ายเพราะติด DTA ครับ

อ้น:
การส่งเงินไปญี่ปุ่นค่าช่างเทคนิค ทางเราต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ไหมค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม