www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าไฟฟ้า

(1/1)

น้อย:
จ่ายค่าติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราวหัก ณ ที่จ่ายได้หรือไม่

town:
ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายครับ เพราะเป็นรัฐวิสาหกิจ ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่ต้องหักเงินรัฐเพื่อนำส่งรัฐครับ  

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม