www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าเช่าและค่าติดตั้งหม้อแปลง

(1/1)

น้อย:
ค่าเช่าและค่าติดตั้งหม้อแปลงหัก ณ ที่จ่ายได้หรือไม่ จ่ายให้ การไฟฟ้า

town:
ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายครับ  เพราะเป็นรัฐวิสาหกิจ  ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ  จึงไม่ต้องหักเงินรัฐเพื่อนำส่งรัฐครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม