www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จ่ายค่าไฟฟ้า

(1/1)

น้อย:
ถ้าผู้รับเหมาติดตั้งหม้อแปลงในนามบริษัทของเรา และใบเสร้จออก บริษัทเรา แต่เราไม่ต้องจ่าย แบบนี้เราจะทำอย่างไร ดี และผู้รับเหมาให้บริษัทเราออก ใบเสร็จให้เขา แต่เราออก แค่ใบรับเงินไม่มี vat แบบนี้เราไม่รับรู้ ค่าใช้จ่าย และรายได้ถูกต้องไหม ขอ สอบถามข้อมูลที่ถูกต้องควรจะทำ

town:
อ่านข้อมูลแล้ว  ผมมองว่า

1.  ผู้รับเหมาให้ทางกิจการของคุณน้อย  ออกใบเสร็จรับเงิน  ก็เท่ากับว่าทางคุณน้อยมีรายได้  เพียงแต่ไม่ได้รับในรูปของเงินสดหรือธนาคาร  แต่เป็นหม้อแปลงไฟฟ้า  ซึ่งก็เท่ากับว่าทางกิจการของคุณน้อยมีรายได้  แล้วทางผู้รับเหมาก็จะนำบิลที่ทางกิจการของคุณน้อยไปบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายครับ2.  ดังนั้นถ้ากิจการของคุณน้อยอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ใบรับเงินที่เปิดก็จะไม่ถูกต้องครับ  เพราะจะต้องเปิดเป็นใบกำกับภาษีและต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อนำส่งในรายงานภาษีขายด้วยครับแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ก็จะต้องดูครับว่า  รายได้ทั้งปีที่ผ่านมาเมื่อรวมกับยอดรายได้รายการนี้แล้วทำให้มียอดรายได้รวมเกิน  1.8 ล้านบาทหรือไม่  เพราะถ้าเกินก็จะต้องจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มครับ3.  ทางกิจการของคุณน้อยก็จะต้องลงหม้อแปลงเป็นสินทรัพย์ครับ  โดยรายการดังกล่าวได้มาโดยไม่ต้องเสียเงิน  จึงต้องถือเป็นรายได้ในทางภาษีเงินได้นิติบุคคล  แล้วต้องนำรายได้ดังกล่าวไปรวมคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม