www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภ.พ.36 ปวดหัวกับเรื่องนี้มากค่ะ ขอรบกวนช่วยตอบให้ด้วยค่ะ

(1/1)

อ๋อย:
     เคยโทรศัพท์ไปถามเจ้าหน้าที่ ที่กรมสรรพากร เรื่อง ภ.พ.36 เจ้าหน้าที่แต่ละพื้นที่ก็ให้คำตอบไม่เหมือนกัน บางพื้นที่บอกว่า ภ.พ.36 นำมาเครดิตไม่ได้ บางพื้นที่บอกว่าเครดิต แต่ต้องนำมายื่น vat ภายในเดือนภาษีที่จ่ายเงินนั้น ไม่สามารถนำมาขอเครดิต 6 เดือน เหมือนภาษีซื้อ โดยทั่ว ๆ ไปได้ แล้วอย่างนี้เราจะสามารถยึดหลักอะไรได้บ้างค่ะ หรือว่ามีประมวลมาตรไหนระบุไว้บ้างค่ะ ช่วยให้ความกระจ่างด้วยค่ะ

     เรทที่นำมาคำนวณ ภ.พ.36 ให้ใช้เรท ณ วันที่จ่ายเงินออกไปใช่หรือไม่ค่ะ

     ขอรบกวนอีกเรื่องค่ะ ไม่เข้าใจ ภ.ง.ด.54 ช่วยอธิบายให้เข้าใจด้วยค่ะ อ่านจากประมวลแล้วก็ไม่เข้าใจค่ะ

007:
การยื่นภ.พ. 36 ให้ส่งภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน และฐานภาษีให้ใช้ราคาในวันที่ความรับผิดเกิดขึ้น คือใช้จำนวนเงินที่เราจ่ายไป และสามารถนำภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวมาถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีในเดือนนั้นได้ตามปกติ โดยถือใบเสร็จรับเงินภาษีที่ทางราชการออกให้เป็นหลักฐานใบกำกับภาษีสำหรับการขอเครดิต 6 เดือนนั้น ไม่สามารถทำได้ครับ เนื่องจากการขอเครดิตให้ยืดตามวันที่ได้รับใบกำกับภาษี ซึ่งทางการอนุโลมให้ หากเราได้รับใบกำกับภาษีช้า  แต่ในกรณีนี้เราได้รับใบกำกับภาษีทันที่ทีชำระครับถ้าจ่ายเงินได้ออกนอกประเทศ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วยื่น ภ.ง.ด. 54 ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน

town:
1.  ให้ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 104/2544  

ข้อ 5   กรณีผู้รับบริการในราชอาณาจักรตามข้อ 3 เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนผู้รับบริการในราชอาณาจักรมีสิทธินำภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้นำส่งตามมาตรา 83/6 (2) แห่งประมวลรัษฎากรไปถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากรได้ โดยมีสิทธินำไปถือเป็นภาษีซื้อในเดือนภาษีที่มีการยื่นแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36) และได้รับใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร

http://www.rd.go.th/publish/3549.0.html2.  การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนให้ดู ข้อ 4   การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้คำนวณจากฐานภาษีตามมาตรา 79 และอัตราภาษีตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร                        ฐานภาษีสำหรับการให้บริการที่กระทำในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร ได้แก่ มูลค่าทั้งหมดที่ผู้ประกอบการได้รับหรือพึงได้รับจากการให้บริการ ซึ่งหมายความถึง เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือประโยชน์ใด ๆ ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน                        กรณีผู้รับบริการในราชอาณาจักรมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร หรือมีหน้าที่หักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร ผู้รับบริการในราชอาณาจักรต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายทั้งจำนวนก่อนหักภาษีเงินได้                        กรณีผู้รับบริการในราชอาณาจักรตกลงเป็นผู้ออกเงินค่าภาษีเงินได้แทนผู้ประกอบการตามข้อ 1 ภาษีเงินได้ที่ออกแทนถือเป็นประโยชน์ใด ๆ ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน ผู้รับบริการในราชอาณาจักรต้องนำภาษีที่ออกแทนมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีจนกว่าจะไม่มีเงินค่าภาษีที่ต้องออกแทนให้อีก3.  ดูข้อหารือเลขที่หนังสือ : กค 0706/3182   วันที่ :18 เมษายน 2549  เรื่อง :ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

http://www.rd.go.th/publish/31503.0.html4.  ส่วนการยื่นแบบ ภงด.54  นั้น  จะเป็นเรื่องของการจ่ายจากหรือในประเทศไทย ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย  แต่ได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2)(3) (4) (5) หรือ (6)  ผู้จ่ายมีหน้าที่จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วนำส่งตามแบบ ภงด.54  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่าย ตามมาตรา 70 ซึ่งกำหนดให้  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2)(3) (4) (5) หรือ (6) ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นเสียภาษี โดยให้ผู้จ่ายหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายตามอัตราภาษีเงินได้ สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลแล้วนำส่งอำเภอท้องที่พร้อมกับยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกำหนดภายในเจ็ดวันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมินนั้น ทั้งนี้ ให้นำมาตรา 54 มาใช้บังคับโดยอนุโลมความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับในกรณีที่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ได้รับเงินได้พึงประเมินที่เป็นดอกเบี้ยจากรัฐบาล หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสำหรับให้กู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือ อุตสาหกรรม

http://www.rd.go.th/publish/5939.0.html#mata70

นิด:
บริษัทให้บริการภาคพื้นดินกับเครื่องบินส่วนตัวค่ะ  มีการโอนเงินค่าบริการให้กับต่างประเทศด้วย ไม่ทราบว่าต้องยื่นภพ.36 ด้วยรึเปล่าค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม