www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การปรับลดมูลค่าเงินลงทุน

(1/1)

กร:
บริษัทได้มีการลงทุนในบริษัทอื่น ต่อมาเมื่อสินรอบระยะเวลาบัญชีมีการปรับลดมูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาดอยากสอบถามว่าการปรับลดมูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาดนั้นสามารถถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีได้หรือไม่

town:
ไม่ได้ครับ  เพราะยังไม่ถือว่าเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง  จนกว่าจะมีการขายหรือบริษัที่เราลงทุนนั้นเจ๊งครับ  จึงค่อยบันทึกเป็นรายจ่ายในทางภาษี  ซึ่งก็ไม่แตกต่างกับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม