www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สวัสดิการพนักงาน

(1/1)

วิน:
บริษัท ต้องการวงาแผน เรื่อง สวัสดิการ แล้วให้เป็นรายจ่ายบริษัทได้ต้องทำอย่างไรดี

1.จ่ายค่าเลี้ยงอาหาร+ค่าOTให้พนักงานเวลาไปทำงานนอกพื้นที่

2.จ่ายค่าเดินทาง ขึ้นรถไปประชุม

3.ซื้ออาหารกลางวัน เครื่องดื่มมาเลี้ยง พนกงานตอนกลางวัน

town:
แนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้เลยครับกลยุทธ์การวางแผนภาษีสวัสดิการพนักงาน

รหัส :  21674

ISBN :  974-8251-79-9

ผู้แต่ง :  สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ

จำนวนหน้า :  849 หน้า

ราคาปก :  700 บาท  

ราคาสมาชิก :  630 บาท  

ค่าจัดส่ง :  50 บาท  รายละเอียดหนังสือ :  

          ในการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าตามนโยบายหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ต้องอาศัยหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจก็คือ “คน” หรือ “พนักงาน” ที่จะมีส่วนช่วยในการผลักดันให้กิจการประสพความสำเร็จได้เป็นอย่างดี พนักงานในแต่ละกิจการที่ได้รับการพิจารณาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจการได้ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดี กว่าจะเข้ามาเป็นพนักงานขององค์กรได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่มีประสบการณ์ ความชำนาญ ความสามารถในด้านต่าง ๆ จะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์ การดูแลหรือรักษาพนักงานในองค์กรให้ผูกพันหรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรได้จะต้องอาศัยเครื่องมือที่สำคัญหลายด้านด้วยกัน และจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานให้แก่พนักงานอย่างเพียงพอที่จะสามารถทำให้พนักงานผูกพันกับองค์กรตลอดไป เครื่องมือที่สำคัญจึงหนีไม่พ้น “สวัสดิการพนักงาน”          หนังสือ 49 กลยุทธ์การวางแผนภาษีสวัสดิการพนักงาน และประมวลตอบข้อหารือกรมสรรพากรภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2540-2547 จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร ฝ่ายบุคคล ฝ่ายกฎหมาย และพนักงาน นำผลกระทบทางภาษีอากรไปวางแผนภาษีสวัสดิการพนักงานเพื่อให้องค์กรเมื่อจ่ายสวัสดิการพนักงานถือเป็นรายจ่ายได้ไม่ต้องห้าม และพนักงานที่ได้รับสวัสดิการไม่ถือเป็นรายได้ ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ความถูกต้องตามประมวลรัษฎากร ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์ได้เป็นอย่างดี  

 

http://www.dharmniti.co.th/Book/View.php?ID=50

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม