www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0811/7715 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2543

(1/1)

แมว:
หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0811/7715 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2543 ใครมีบ้างคะ ดูในอินเตอร์เนตแล้วก็ไม่มีค่ะ ในหนังสือประมวลก็ไม่มีค่ะ ที่มาของการค้นหามาจากเรื่องข้างล่างค่ะ1. กรณีบริษัทส่งสินค้าไปเป็นตัวอย่างให้แก่ลูกค้าโดยไม่คิดมูลค่าเพื่อส่งเสริมการขายของบริษัท ไม่ว่าลูกค้าดังกล่าวจะเป็นลูกค้าในประเทศ หรือต่างประเทศ ไม่เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าในประเทศ บริษัทไม่ต้องนำมูลค่าของสินค้าที่ส่งไปเป็นตัวอย่างมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร แต่บริษัทมีสิทธินำมูลค่าของสินค้าตัวอย่างตามราคาต้นทุนไปถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฏากร2. การส่งสินค้าไปเป็นตัวอย่างให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศ ถือเป็นการขายโดยการส่งออกตามมาตรา 77/1 (8) และ (14) แห่งประมวลรัษฏากร ซึ่งบริษัทได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1 ดังนั้นบริษัทต้องนำไปรวมเป็นยอดขายโดยการส่งออกในแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

007:
หาไม่เจอครับลองดู link นี้แทนครับhttp://www.rd.go.th/publish/24410.0.htmlกรณีบริษัทฯ ได้แจกสินค้าตัวอย่างเนื่องในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย บริษัทฯ

ไม่ต้องนำมูลค่าสินค้าตัวอย่างมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี ทั้งนี้ ตามมาตรา 79(4) แห่ง

ประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(7) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่

40)ฯ ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2535

STเพชร:
อยากทราบกรณีที่ส่งสินค้าตัวอย่างสรุปถ้าส่งตามคำสั่งไม่ถือว่าเป็นขาย แต่ถ้าส่งไปโดยไม่มีคำสั่งถือว่าเป็นขายหรือเปล่าค่ะ

ศิริพร:
กรณีปัญหาเรื่องภาษีหักณ.ที่จ่าย การประกอบกิจการจำหน่าย ติดตั้งและบริการซ่อมบำรงชุดอุปกรณ์ก๊าซLPGและก๊าซNGV สำหรับรถยนต์ กรณีออกใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ค่าสินค้าพร้อมบริการติดตั้งรวมเป็นยอดเดียวกัน คำวินิจฉัย ได้ออกมาเป็นหนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0702/5858 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 ว่าผู้ซื้อชำระราคาค่าสินค้า ไม่อย่ในบังคับต้องถูกหัก ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 ดิฉันได้เข้าไปดูหนังสือตามเลขที่ กค 0702/5858 ลง 27 กรกฎาคม 2552 แต่หาไม่เจอค่ะ ไม่ทราบพอจะดูได้จากไหนบ้างค่ะ จะนำไปยืนยันให้ลูกค้ามั่นใจค่ะ ว่าไม่ต้องหักณ ที่จ่ายจริง ขอบคุณค่ะ

Ae:
ถ้าเป็นสินค้าที่ส่งออกไปเพื่อแทนสินค้าตัวอย่างที่ชำรุด

ไม่มีการคิดเงิน ต้องรายงานภาษีหรือไม่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม