www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

Reat ซื้อสินค้าต่างประเทศ

(1/1)

ปัท:
การนำเข้าสินค้าทางไปรษณีย์ ไม่ทราบว่าการบันทึกบัญชีต้องใช้ reat ไหน และสิ้นปีต้องใช้ reat ที่กรมสรรพากรกำหนดนั้น จะดู reat ได้ที่ไหนค่ะ

007:
นำเข้าสินค้า ใช้เรทของกรมศุลกากรตามใบขนสินค้าขาเข้าครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม