www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กำไรต่อหุ้นคำนวณอย่างไร

(1/1)

น้องหนู:
ถ้าหุ้น 10000 หุ้น ชำระแล้ว 25 %

จำนวนหุ้นที่นำมาหารกำไรต้องเป็น 10000 หรือ 2500 หุ้นคะ

007:
ใช้ 10000 หุ้นครับการถัวเฉลี่ยนั้นทำในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดจำนวนหุ้นระหว่างปีครับ

น้องหนู:
ถามเพิ่มเติมค่ะว่า ตามมาตรฐานการบัญชีระบุว่าต้องเป็นจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกและชำระแล้วในระหว่างปีอย่างนี้ ยังต้องใช้ 10000 หุ้นอยู่หรือเปล่าคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม