www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สินค้าระหว่างทาง

(1/1)

นก:
ปกติ สินค้าต้นงวด+ซื้อ-ปลาย= ต้นทุนขายแล้วสินค้าระหว่างจะไปอยู่ตรงไหนของสูตรนี้คะ

007:
อยู่ในสินค้าคงเหลือปลายงวดครับ

อ้วน:
สินค้าระหว่างทาง ( Goods in transit )  จะตรวจนับเป็นสินค้าคงเหลือของกิจการหรือไม่  จะต้องศึกษาเงื่อนไขในการขนส่งสินค้าที่ผู้ซื้อและผู้ขายได้ตกลงกัน  โดยดูได้จากใบกำกับสินค้า ( Invoice )  ซึงจะระบุเงื่อนไขไว้ชัดเจน  แยกพิจารณาได้ดังนี้1.  ถ้าเงื่อนไขระบุเป็น FOB ( Free on Board ) Shipping point  หมายความว่า  ผู้ขายจะจัดส่งสินค้า  ณ  จุดที่ผู้รับขนส่งสินค้ารับไปส่งให้ผู้ซื้อ  ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบในการว่าจ้างบริษัทขนส่งให้ทำการขนส่งในนามผู้ซื้อ  ดังนั้น กรรมสิทธิ์ในสินค้าจึงตกเป็นของผู้ซื้อตั้งแต่ผู้รับส่งสินค้าจากผู้ขาย  ถึงแม้สินค้าจำนวนนี้ยังส่งมาไม่ถึงมือผู้ซื้อยังอยู่ระหว่างทางก็ให้ตรวจนับสินค้าจำนวนนี้เป็นสินค้าคงเหลือและในขณะเดียวกันก็ต้องบันทึกในบัญชีซื้อด้วย2.  ถ้าเงื่อนไขระบุเป็น  FOB Destinations  หมายถึง  เงื่อนไขในการขนส่งที่ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบในการขนส่งสินค้า  จากประตูโรงงานของผู้ขายจนถึงที่ทำการของผู้ซื้อ  สินค้าที่อยู่ในระหว่างทางกรรมสิทธิ์ในสินค้าเป็นของผู้ขายอยู่  กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะเป็นของผู้ซื้อ  เมื่อสินค้ามาถึงมือผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว3.  เงื่อนไขเป็น  CIF ( Cost Insurance and Freight )  หมายถึง  เงื่อนไขที่ผู้ขายคิดจากผู้ซื้อเป็นราคาของสินค้ารวมค่าขนส่งและค่าประกันภัยสินค้า  เมื่อผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบในการขนส่ง  กรรมสิทธิ์ในสินค้าที่อยู่ในระหว่างขนส่งจึงยังเป็นของผู้ขายอยู่  กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะเปลี่ยนมือก็ต่อเมื่อผู้ขายส่งสินค้ามาถึงผู้ซื้อตามที่ตกลงกัน  เช่น  ในใบกำกับสินค้าอาจจะเขียนว่า  ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบในการขนส่งสินค้าจากท่าเรือภายในประเทศถึงที่ทำการของผู้ซื้อ  กรรมสิทธิ์จะเป็นของผู้ซื้อเมื่อสินค้ามาถึงท่าเรือ  ท่าอากาศยานของผู้ซื้อแล้วนอกจากเงื่อนไขในการขนส่งดังกล่าวแล้ว  ผู้ตรวจนับสินค้ายังต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับสินค้าที่ได้ขายไปแล้ว  แต่ผู้ซื้อยังไม่ขอรับสินค้าไป  โดยฝากไว้ก่อน  ถ้าได้บันทึกในบัญชีขายเรียบร้อยแล้ว  ต้องไม่ตรวจนับเป็นสินค้าคงเหลือ

เก๋:
สินค้าระหว่างทางคืออะไร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม