www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การเสียภาษีกรณีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ที่ดินโดยเสน่หาระหว่างพี่กับน้อง

(1/1)

สมบูรณ์:
ขอสอบถามว่า ในกรณีที่พี่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้น้อง (พ่อแม่เดียวกัน) ซึ่งเป็นการให้โดยเสน่หา จะต้องเสียภาษีอะไรบ้างในอัตราเท่าใดครับ ?

007:
ถ้าได้โอนที่ดิน (ให้) ไปภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้มา ย่อมถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่

เป็นทางค้าหรือหากำไร ตามมาตรา 3(6) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534 ผู้โอนจึงมีหน้าที่

ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากรครับLhek:
แล้วถ้า โอนอาคารพักอาศัย (หอพัก) ให้น้อง (พ่อแม่เดียวกัน) โดยเสน่หา หลังจาก 5 ปีนับแต่วันที่ได้มา จะต้องเสียภาษีอะไรบ้างในอัตราเท่าใดครับ

ไก่:
ดิฉันกับสามีไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ที่ดินที่ซื้อเป็นชื่อ ดิฉันกับสามี อยากทราบว่าถ้าจะให้เป็นชื่อเราคนเดียวโดยสามียินยอมต้องเสียค่าโอนเท่าไหร่คะ

ไข่ไก่:
อยกทราบว่าค่าโอนที่ดินแพงมั๊ยคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม