www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

พอดียื่นแบบรายได้รับทำบัญชีและมีเงินเดือนจากประจำแล้วยื่นแบบ 90

(1/1)

กล่อมพิรุณ:
ยื่นแบบ ภงด.90 แล้วแต่สรรพากรส่งจดหมายมาให้ยื่นแบบภงด.94 อีกบอกเป็นรายได้ 40(5)-40(8) ตกลงเราต้องยื่น 94 ครึ่งปีด้วยหรือเปล่าค่ะ แล้วถ้าเกิดหักณ ที่จ่ายลงวันที่ 1/7/49 เป็นต้นมาต้องยื่นแบบครึ่งปีหรือเปล่า แล้วถ้าระหว่าเดือน 1ถึง6 มีมีรายได้ต้องยื่นแบบหรือเปล่าค่ะ รบกวนด้วยค่ะด่วน

กล่อมพิรุณ:
เพิ่มเติม นะค่ะ พอดีมีเงินได้เดือนมกราคา-มิถุนายน

80,000 ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%=2400

ต้องเสียภาษีอย่างไรค่ะ เท่าไรค่ะคำนวณ จากยอด80,000x.005จะได้ 400 มีCR.ภาษี 2400 เสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มเท่าไรค่ะ ขอบคุณค่ะ

อ้วน:
1.  มาตรา 56 ทวิ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีก่อนถึงกำหนดเวลาตามมาตรา 56 ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นรายการตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 57 ทวิ และมาตรา 57 ตรี ยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกำหนดแสดงรายการเงินได้เฉพาะตามมาตรา 40(5) (6) (7) หรือ (8) ไม่ว่าจะมีเงินได้ประเภทอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ ที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ภายในเดือนกันยายนของทุกปีภาษี

 

    เงินได้ตามมาตรา 40(5) ตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงเงินกินเปล่า เงินช่วยค่าก่อสร้าง เงินค่าซ่อมแซม ค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่ได้รับกรรมสิทธิ์

    การยื่นรายการตามวรรคหนึ่ง ให้คำนวณภาษีตามมาตรา 48 โดยหักลดหย่อนตามมาตรา 47ให้กึ่งหนึ่ง และชำระภาษีถ้ามี พร้อมกับการยื่นรายการนั้นต่อเจ้าพนักงานตามมาตรา 56

    ภาษีที่ชำระตามวรรคสาม ให้ถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีที่ต้องชำระตามมาตรา 57 จัตวา

http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata56_22.  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 28) เรื่อง    กำหนดแบบเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

http://www.rd.go.th/publish/3219.0.html3.  ถ้าไม่ชำระในกำหนดเวลาหรือชำระไม่ถูกต้องจะมีความรับผิดอย่างไรบ้าง?3.1. กรณีไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา      จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระนั้น นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชำระภาษี เว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร ให้ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีได้ เงินเพิ่มเสียร้อยละ 0.753.2. กรณีเจ้าพนักงานตรวจสอบออกหมายเรียก      และปรากฏว่ามิได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้หรือยื่นแบบแสดงรายการไว้ แต่ชำระภาษีขาดหรือต่ำไป นอกจากจะต้องรับผิดชำระเงินเพิ่มตามข้อ 1 แล้ว ยังจะต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับอีก 1 เท่า หรือ 2 เท่าของเงินภาษีที่ต้องชำระแล้วแต่กรณี เงินเบี้ยปรับดังกล่าวอาจลดหรืองดได้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี

http://www.rd.go.th/publish/562.0.htmlกล่อมพิรุณ:
ขอบคุณค่ะ

ณัฐ :
รับจ้างทำบัญชี ครบวงจร   โดย  ณัฐ การบัญชี              

ราคาตามสภาพเศรษฐกิจ            

รับทำบัญชีรายเดือน  , รายปี  ปิดงบประจำปี , เป็นที่ปรึกษา            

ยื่นแบบ ภ.พ.30  ภ.ง.ด.3 ,53  ประกันสังคม              

ให้คำปรึกษา สำหรับลูกค้าเรา ตลอดเวลา              

พร้อมแนะนำเอกสารที่ใช้จัดทำบัญชี สำหรับกิจการเปิดใหม่             

ตลอดจน  วางระบบบัญชี  ให้ถูกต้องตามหลักสรรพากร               

สนใจ โทร 081-440-4567               

*** ถูกกว่าจ้างพนักงานประจำ ***              

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม