www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รายจ่าย

(1/1)

ติ๊ก:
ทำอย่างไร จะวางแผน ค่าใช้จ่าย ที่ใช้เป็นรายจ่ายได้ถูกต้อง กรณีเราเป้น นิติบุคคลเจอปัญหาบ่อมากที่ผู้รับเงินเป็นบุคคลธรรมดา และไม่ยอมให้หักณที่จ่าย ช่วยด้วยครับ

อ้วน:
มีทางออกอยู่  3  แนวทางดังนี้

1.  คงอยู่ที่ตกลงกันตั้งแต่แรกครับว่า  ทางกิจการมีวัตถุประสงค์ที่จะนำรายจ่ายนี้ไปบันทึกบัญชี  ดังนั้นผู้รับก็จะต้องเตรียมหลักฐานมาให้ครบถ้วนครับ

2.  ให้กิจการหาบุคคลอื่น  มาเสียบแทนผู้รับเงินตัวจริง  แต่ควรจะต้องคุยกับนอมีนี  ให้เข้าใจ  และหากเป็นบริการก็อย่าลืมหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกต้องด้วยครับ3.  ให้จ่ายชำระเป็นเช็ค  ขีดคร่อม  โดยระบุชื่อผู้รับให้ชัดเจน  อย่าเขียนคำว่า "เงินสด"  หรือจ่ายเป็นเงินสด  และหากเป็นบริการ  ก็ให้ออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนด้วยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม