www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

วิธีการหักณที่จ่าย

(1/1)

ดี:
ในการจ่ายรายการต่อไปนี้ ถ้าไม่ถึง 1,000 บาท ต้อง หักณที่จ่ายหรือไม่ และ ค่าทำใบปลิว/แบบฟอร์ม /ค่าซ่อมแซม และ กรณี เรา จ้างทำสปอรต์โฆษณา ทางวิทยุ กับ ดีจี โดย เวลาชำระเงิน ไม่มีใบเสร็จออกให้  หรือออกให้ชื่อหัว คือชื่อสถานี แต่ ไม่มีเลขผู้เสียภาษี  จะหักอย่างไร หักเท่าไร และหักในนามใคร  ชื่อดีเจ(ตัวแทนที่เป้นบุคคลธรรมดา )หรือเปล่า แต่ ใบเสร้จรับเงิน ออก ระบุผู้รับเงิน คือชื่อ สถานี ช่วยตอบด้วยนะคะ

อ้วน:
1.  หากการจ่ายค่าบริการในแต่ละครั้ง  ไม่ถึง  1,000 บาทก็ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย  ( จะต้องเป็นบริการที่ไม่ต่อเนื่อง  จบเป็นครั้งๆ ในตัว  เช่น  ค่าธรรมเนียมการซื้อแคชเชียร์เช็ค )

แต่จะต้องหัก ณ ที่จ่ายถูกครั้ง  แม้การจ่ายในแต่ละครั้งจะไม่ถึง  1,000 บาท  กล่าวคือเป็นบริการต่อเนื่อง  เช่น  ค่าโทรศัพท์  เพราะไม่รู้จุดสิ้นสุดของการใช้บริการนั้น  จึงต้องว่าบริการนั้นต่อเนื่องรวมกัน  ซึ่งก็จะทำให้มียอดจำนวนเงินเกิน  1,000 บาท2.  จากข้อมูลที่ให้มา  ถามถึงเรื่องความสมบูรณ์ของหลักฐาน  ซึ่งจะมีแต่ชื่อสถานี  หากเป็นลักษณะดังนี้  ควรจะตรวจสอบก่อนครับว่า  สรุปแล้วเราติดต่อกับใคร  และหากต้องการเอกสารเพื่อประกอบการลงบัญชี  ทางผู้รับจ้างหรือทางสถานีจะใช้ชื่ออะไร เพื่อให้ทางเราใช้เป็นหลักฐานในการออกหลักฐาน  รวมถึงการหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยครับ  แต่ถ้าหากไม่ได้รับความร่วมมือ  ก็มี  2  วิธีคือ

2.1  ต้องเปลี่ยน  อย่ามาใช้บริการของทางนี้อีก

2.2  จ่ายชำระเป็นเช็ค  แล้วขีดคร่อม  โดยพยายามระบุใส่ชื่อสถานีหรือชื่อตัวบุคคลที่จะรับก็แล้วแต่ครับ  และให้ออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนให้ด้วยครับ

หนูดี:
ถ้าเราให้โรงพยาบาลรัฐมาตรวจสุขภาพให้กับพนักงานบริษัท แล้วค่าตรวจสุขภาพ ดังกล่าวเราต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม