www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ต้องใช้อัตราดอกเบี้ยอะไรคะ

(1/1)

น้องหนูคนเดิม:
บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ อย่างนี้บจ.ต้องใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก หรือว่าอัตรดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์คะ

นก:
ต้องพิจารณาว่า เงินที่ให้กรรมการ เป็นเงินของบริษัท หรือว่า บริษัทไปกู้มาอีกทีหนึ่งหากเป็นเงินของบริษัท ให้ใช้อัตราฝากประจำ

หากเป็นเงินที่บริษัทกู้มา ให้ใช้อัตราเงินกู้

town:
เห็นด้วยกับคุณนกครับ  แต่ขอเสริมในมุมมองของสรรพากร  จะมองว่า  ถ้ากิจการมีการกู้ยืมจากแหล่งภายนอก  อัตราดอกเบี้ยที่จะคิดคำนวณจากกรรมการจะต้องไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  แต่ถ้ากิจการไม่มีการกู้ยืมจากแหล่งเงินภายนอก  ก็ให้คำนวณอัตราดอกเบี้ยตามอัตราเงินฝากธนาคารครับ

น้องหนูคนเดิม:
ขอบพระคุณทุก คห. ค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม