www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ

(1/1)

ผึ้ง:
ถ้าเงินสดในมือเหลือมากแล้วตัดเป็นลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ ในการคำนวณ ภธ.40 สมมติว่ายืม 1,000,000เราจะคำนวณโดย 1,000,000Xอัตราดอกเบี้ยXจำนวนเดือนX3.3% แล้วจำนวนเดือนเราคิดตั้งแต่เดือนไหนคะ

007:
คำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ยืมครับเกี่ยวกับเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ มี 2 แบบครับ

1. ให้กู้แล้วคิดดอกเบี้ย  ก็บันทึกรายได้ดอกเบี้ย และนำส่งภาษีธุรกิจเฉพาะเมื่อได้รับเงิน

2. การที่เราให้กรรมการยืมเงินแล้วไม่คิดดอกเบี้ย ก็จะถูกประเมินรายได้ตามภงด.50 เพิ่มเท่านั้น  แต่ดอกเบี้ยที่ถูกประเมินเพิ่มนั้นเราไม่ได้รับจริง ดังนั้นจึงไม่มีภาระที่จะต้องไม่ชำระภาษีธุรกิจเฉพาะแต่อย่างใดครับw:
1. อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินให้กู้ยืมกรรมการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ถ้ากิจการมีเงินกู้สถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ยที่คิดต้องไม่ตำกว่าที่ไปกู้มา  ถ้าไม่มีเงินกู้ แต่มีเงินฝากธนาคาร ให้ยึดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นเกณฑ์  

แต่ถ้าไม่มีทั้งเงินกู้และเงินฝาก  จะตั้งเท่าไรก็ได้2. ถ้ารอบบัญชีเป็น 31 ธันวา  ลองตั้งลูกหนี้เงินกู้ยืม

กรรมการ  เป็น 1 ธันวา (ไม่ต้องตั้งทั้งปี)  แล้วคำณวณ ดบ.แค่เดือนเดียว  นำส่งภาษีธุรกิจเฉพาะ  พอต้นปีบวกกลับรายการเป็นเงินสดอีกครั้ง  

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม