www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ประโชชน์ของเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล

(1/1)

อัชรา พวงแก้ว:
ภายหลังแก้ไขแล้ว

007:
ถามไม่ชัดครับ

Juney:
ประโยชน์ ของการเปิดเผยเหตุการณ์(ไฟไหม้)ในหมายเหตุประกอบงบ  ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ 31 ธค xx

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม