www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การเขียน หัก ณ ที่จ่าย

(1/1)

JJ:
การเขียนวันที่ หัก ณ ที่จ่าย  กับ วันที่ ที่ออกหัก ณ ที่จ่าย จำเป็นต้องเป็นวันที่เดียวกันไหมค่ะ แล้วที่ถูกต้องควรจะเป็นแบบไหน ช่วยตอบด้วยนะคะ

ตะวัน:
ไม่จำเป็นต้องเป็นวันที่เดียวกัน ตัวอย่างเช่น วันที่ออกหักณ.ที่จ่าย 2/3/50 แต่วันที่หักณ.ที่จ่ายซึ่งเป็นการจ่ายเช็คล่วงหน้า เป็นวันที่ 5/4/50 ซึ่งเป็นวันที่ใน่เช็ค เป็นต้น

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม