www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กิจการขนส่ง

(1/1)

ธนู:
ห้างฯประกอบกิจการขนส่งมีรถนยต์ซี่งมีกรรมสิทธิ์เพียง 2 คัน อีก 8 คันผู้มีกรรมสิทธิ์ คือ นาง ก หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างฯได้หักค่าเสื่อมราคาในนามห้างฯ ทั้ง 10 คันนับจากเริ่มก่อตั้งห้างเป็นต้นมา มีวิธีการแก้ไขเช่นไรในงบการเงินปี 48 ที่ผ่านมาและแนวทางปฏิบีติในอนาคต ขอบคุณคะ

007:
- ปรับปรุงรถ 8 คันออกจากบัญชี แล้วยื่น ภงด. 50 ปีที่ผิด โดยบวกกลับค่าเสื่อมราคาสำหรับรถ 2 คัน ใหม่

- ให้ทำสัญญาเช่าซื้อรถ 2 คัน จากนาง ก. หรือว่าให้เช่าจากนาง ก.นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม