www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การหักภาษีเลี้ยงดูบิดาที่อยู่ในประเทศไทยแต่ใช้บัตรคนต่างด้าว

(1/1)

สนทยา:
บิดาเป็นคนจีนครับ ถือบัตรต่างด้าวแต่อยู่ประเทศไทยมามากกว่า 30 ปีแล้วครับ สามารถหักภาษีลดหย่อนเลี้ยงดูบิดาได้ไหมครับ

007:
ถ้าท่านเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ในประเทศไทย แล้ว

- บิดา มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

- บิดา มีเงินได้พึงประเมินในปี ไม่เกิน 30,000 บาท

- บิดา ต้องอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ แต่ไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่กับลูก

- ผู้มีเงินได้สามารถหักลดหย่อนได้ทั้งบิดา มารดา หรือ จะหักคนใดคนหนึ่งก็ได้ โดยสามารถหักลดหย่อนได้ทั้งพ่อแม่ของตนเองและคู่สมรส คนละ 30,000 บาท รวมสูงสุดไม่เกิน 120,000 บาท



สนทยา:
ขอบคุณมากครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม