www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าจ้างแมสเซนเจอร์

(1/1)

นิดนิด:
จากคำถามที่ 06931 อยากถามว่าค่าแมสเซนเจอร์ที่จ้างข้างนอก(จากวินมอเตอร์ไซด์) เพื่อให้ส่งเอกสาร แทนที่จะหัก 3%  เราสามารถทำเป็นการยื่นภงด 1 เหมือน คำถาม 06931 ได้หรือไม่

อยากทราบความแตกต่างของการยื่น ภงด 1, 3

ดาวิด:
ค่าจ้างแมสเซนเจอร์ วินมอเตอร์ไซด์ ส่งเอกสาร เป็นค่าจ้างทำของ ตามมาตรา 40(8)  เอาผลสำเร็จของงาน หัก 3 % ของค่าจ้าง  เนื่องจากผู้รับเงินเป็นบุคคลธรรมดา  ต้องนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยแบบ ภงด.3แบบภงด. 1ใช้นำส่ง ภาษีหัก ณ ที่จาย จากค่าจ้างแรงงาน ที่ผู้ว่าจ้างมีการบังคับบัญชาลูกจ้างหรือพนักงาน   ตามม.40(1)  และหรือจากการรับทำงานให้ ตามม40(2) 

 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม