www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่านายหน้า

(1/1)

ช้วยด้วย:
ค่านายหน้า บุคคลธรรมดา ยื่นแบบอะไร ภงด 1 หรือ ภงด 3 หัก อัตราอะไร

2. ค่าที่ปรึกษาจ่ายให้ บุคคลธรรมดา ยื่นแบบอะไร อัตราอย่างไรช่วยด้วย

ตะวัน:
ลองอ่านแบบยื่น ภงด 1 ซิ จะมีค่านายหน้าและค่าที่ปรึกษารวมอยู๋ในนั้นด้วยนะ จึงสรุปได้ว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องยื่นแบบ ภงด 1 ค่ะ โดยถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(2) แต่มักมีคนเข้าใจผิดไปหัก 3% และยื่นแบบ ภงด 3 กันมากมาย

007:
ขอบคุณ เจ๊ตะวันมากค่ะ

น้ำริน:
บางคนบอกว่าถ้าเราจ่ายค่านายหน้าให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่พนักงานของกิจการให้หัก 3% (เขาไปอบรมมาที่จริงก็ถูกของคุณตะวัน แต่ที่อบรมเขาบอกว่าสรรพากรยอมรับที่จะหัก 3%)เลย งง ไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรดี

อ้วน:
ถ้ามองกันตามกฏหมาย  ก็จะต้องยึดตามที่คุณตะวันอธิบายครับ  แต่ในทางปฏิบัติมักจะมีอยู่  2  เหตุผลคือ

1.  หากหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 3% แล้วเทียบกับอัตราก้าวหน้าแล้ว  หักไม่น้อยกว่าทางสรรพากรก็ไม่ว่าอะไรครับ2.  ในกรณีที่หักตามอัตราก้าวหน้าแล้ว  เกิดไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ก็จะทำให้ทางเจ้าหน้าที่สรรพากรเชื่อถือได้ยากครับว่ามีการจ่ายรายการดังกล่าวจริง  ดังนั้นการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 3 %  ย่อมปลอดภัยกว่าครับ  แต่ถ้าจำนวนมากกว่าก็จะต้องเพิ่มอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่าย เช่น อาจจะหักไว้ 5 - 10%  ครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม