www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เป็น Freelance เขียนโปรแกรมกับให้คำปรึกษาระบบคอมฯ ยื่นเสียภาษี 91 หรือ 90

(1/1)

T.:
คือผมเป็น Freelance เขียนโปรแกรมและให้คำปรึกษาระบบคอมพิวเตอร์ (ยังไม่ได้ตั้งคณะบุคคล) โดยแต่ละเดือนนายจ้างจะหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% และออกเป็นใบ ภงด. 3 ไว้ โดยระบุได้เป็น  การจ่ายเงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เดรส (เช่น รางวัล ส่วนลดผลประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย รางวัลในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค ค่าแสดงของนักแสดงสาธารณะ ค่าจ้าง ทำของ ค่าโฆษณา ค่าเช่า ค่าขนส่ง ค่าบริการ ฯลฯ) แบบนี้ผมต้องเสียแบบ 90 หรือ 91 ถ้าเสียแบบ 90 รายได้ของผมจะเป็นรายได้แบบ 40 (8) หรือเปล่าครับ

007:
ใช้แบบ 90 ครับ และถือว่าเป็นเงินได้ประเภท 40(2)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม