www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าใช้จ่ายที่กรรมการนำเงินสดไปจ่ายที่ต่างประเทศ

(1/1)

แมวเหมียว:
คือว่าบริษัทมี่ค่าบริการที่ต้องจ่ายให้ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 2.5ล้าน โดยมีการนำเงินสดไปจ่ายที่ญี่ปุ่นเองเมื่อกรรมการเดินทางไปญี่ปุ่น ประมาณ 1 ล้านบาท อีกประมาณ 1.5ล้าน โอนผ่านธนาคาร ไม่ทราบว่า1ล้านบาทที่นำไปจ่ายจะทำอย่างไรให้ สรรพากรจะยอมรับว่าเป็นค่าใช้จ่ายได้ เนืองจากมีแค่ invoice แต่ไม่มีเอกสารการโอนเงินออก กลัวว่าสรรพากรจะมองว่าเป็นรายการที่ทำขึ้นมาเอง ทั้งๆที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง รายการทั้งหมดมีการยื่นแบบ ภพ 36

town:
0.  ให้ทำรายงานการประชุม  ในเรื่องการจะนำเงินสดไปจ่ายที่ประเทศญี่ปุ่น  โดยให้ชี้แจงถึงเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องกระทำดังกล่าว

1.  พิสูจน์หลักฐานการถอนเงินจำนวน  1  ล้านบาทว่ามีที่มาอย่างไร  ก่อนจะไปแลกเปลี่ยนสกุลเงินตรา

2.  ให้หาหลักฐานพิสูจน์การแลกเปลี่ยนเงินตรา  จากเงินบาทเป็นเงินสกุลเยนครับ

3.  ให้ทำหลักฐานการรับเงินของทางบริษัทญี่ปุ่นนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม