www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบกำกับภาษี

(1/1)

เอ:
ใบกำกับ

ภาษีที่พิมพ์เดือนผิดจะทำอย่างไร

007:
ภาษีขาย ออกผิดงวด โดนปรับใบละ 500 บาท และโดนปรับในการยื่นแบบ ภ.พ. 30 ต่างหากนะ

SHaW:
เห็นด้วยกับคุณ007 ครับ

หากพิมพ์เดือนผิด แล้วคุณยื่นผิดเดือนด้วยหรือไม่

หากยื่นภาษีถูกเดือน ให้คุณทำการยกเลิกใบกำกับภาษีขายนั้น โดยการเรียกเอกสารคืนจากผู้ซื้อทั้งชุด แล้วออกหมายเหตุว่ายกเลิกเน่องจากอะไร แล้วให้ออกใบกำกับใหม่โดยให้ระบุวันเดือนที่ถูกต้อง แล้วส่งให้ลูกค้า

แต่หากยื่นภาษีผิดเดือนด้วย ก็ให้ไปยื่นปรับปรุงแบบ ภพ.30 แล้วเสียเงินเพิ่มให้ถูกต้องครับ

ทำให้ถูกต้อง แล้วบัญชีจะกลายเป็นเรื่องง่ายครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม