www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

give voucher

(1/1)

น้อย:
give voucher ให้ลูกค้าสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้หรือไม่ ในกรณีลูกค้าทำยอดถึง เป้า

007:
ค่าส่งเสริมการขายต้องหัก ณ ที่จ่าย 3% ครับ

น้อย:
แต่เป็น givt voucher นะค่ะ ไม่ถือเป็นเงินสดหรือค่ะ

SHaW:
ถือเป็นเงินรางวัล เป็นเงินได้ของลูกค้า ให้หัก ณ ที่จ่าย 3% ครับ ไม่ว่าผู้รับจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

town:
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 118/2545 เรื่อง การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายรางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย

http://www.rd.go.th/publish/11161.0.htmlนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม