www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เงินได้ตามมาตรา 40 (6)

(1/2) > >>

นานา:
สอบถามคุณอ้วนคะมีรายได้จากค่าทำอารต์เวิร์ควารสารให้กับลูกค้า มีคำถามดังนี้คะ

1)เงินได้ดังกล่าวถือเป็นเงินได้ตาม ม.40(6) จากการประกอบวิชาชีพอิสระ จากประณีตศิลปกรรมหรือไม่ หรือถือเป็นเงินได้ประเภทอื่น

2)กรณีเป็นเงินได้ตาม 40 (6) การหักค่าใช้จ่ายตามจริงทำได้กรณีไหนบ้างคะ

   2.1) ถ้าค่าทำวารสารที่เรียกเก็บจากลูกค้า ประกอบไปด้วย    -ค่าทำอาร์ตเวิร์ค

         -ค่าพิมพ์ เรามีใบเสร็จจากโรงพิมพ์

  กรณีนี้เราจะหักค่าพิมพ์เป็นค่าใช้จ่ายตามจริงได้ไหมคะ เพราะรายได้จริงของเราคือค่าทำอาร์ตเวิร์คอย่างเดียว

  เพราะกรณีนี้เวลาเราออกบิลเรียกเก็บจากลูกค้า ตัวอย่าง 10,000 บาท เป็นค่าอาร์ตเวิร์ค 4,000 ค่าพิมพ์ 6,000 แต่ลูกค้าจะไม่ทราบรายละเอียดดังกล่าว

  ดังนั้นเวลาเรายื่นแบบภงด. 90 เราจะสามารถคำนวณภาษีโดยขอหักตามจริงได้ไหมคะรบกวนขอคำแนะนำจากคุณอ้วนด้วยคะ

ขอบคุณคะ

ตะวัน:
ว่าจะตอบเชียว แต่ไม่ใช่คุณอ้วนเลยไม่กล้าตอบ

007:
ตอบหน่อยเถอะ คุณตะวัน  ผมไม่ค่อยชัวร์

town:
1.  ตามความเห็นส่วนตัว  ไม่เข้าข่ายเป็นวิชาชีพอิสระครับ  เพราะดูจากลักษณะของงานแล้ว  เหมือนรับจ้างทำงานให้เป็นจ๊อบๆ  น่าจะเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 2 )  มากกว่าครับ  ส่วนเงินได้ประเภทที่ 6 ได้แก่ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอื่นซึ่งจะได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดชนิดไว้  ซึ่งผมดูจากพระราชกฤษฎีกาแล้ว  ก็ยังไม่เจอครับ  จึงปลอดภัยไว้ก่อน  โดยมองว่าเป็นเงินได้จากการรับทำงานให้ตามมาตรา 40 ( 2 )2.  ให้ดูหลักเกณฑ์ตามนี้เลยครับ

1. การขอหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร สำหรับเงินได้ประเภทที่ 5,6,7 และ 8 ดังกล่าว มาข้างต้นนั้น รายจ่ายที่จะนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายต้องมีลักษณะดังนี้

        (1) เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติ มีความเกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจแต่ละประเภทหรือต่อเงินได้แต่ละชนิด

        (2) เป็นจำนวนที่สมควรและเหมาะสมแก่กิจการ

        (3) ไม่เป็นรายจ่ายที่กฎหมายห้ามมิให้หักเป็นรายจ่าย

        (4) ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานการหักใช้จ่ายพร้อม ที่จะให้พนักงานตรวจสอบได้

     2. การเลือกขอหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรนี้ ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ผู้มีเงินได้มีสิทธิเลือกปฏิบัติได้ว่า ปีใดจะหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา หรือปีใดจะหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและ สมควรได้ นอกจากนี้ในปีภาษีเดียวกันเองผู้มีเงินได้ยังอาจหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาสำหรับเงินได้ประเภทหนึ่ง และหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรสำหรับเงินได้อีกประเภทหนึ่งได้ด้วย แต่เงินได้ประเภทและชนิด เดียวกัน หากเลือกหักค่าใช้จ่ายตามวิธีใดแล้ว จะต้องใช้วิธีเดียวกันสำหรับเงินได้ประเภทนั้นทั้งประเภท

     3. เงินได้ประเภทที่ 8 กรณีขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางค้าหรือหากำไร ผู้มีเงินได้อาจเลือกเสียภาษีโดยวิธีหักภาษี ณ ที่จ่ายแทนการนำไปรวมคำนวณกับเงินได้อื่นตามหลักทั่วไปก็ได้ ซึ่งจะทำให้สามารถประหยัดภาษีได้

http://www.rd.go.th/publish/6055.0.html3.  เมื่อได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า  ทางคุณนานาได้เรียกเก็บกับทางลูกค้าของคุณเป็นจำนวน  10,000 บาท  ก็จะต้องถือว่าทางคุณนานามีรายได้  10,000 บาท น่าจะเข้าข่ายเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 8 )  กล่าวคือ ถือเป็นการรับพิมพ์   จึงสามารถที่จะหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 80  ตาม (16) การทำบล็อกและตรา การรับพิมพ์ หรือเย็บสมุด เอกสาร รวมทั้งการขายส่วนประกอบ

http://www.rd.go.th/publish/6052.0.htmlดังนั้นจะเห็นได้ว่า  หากคุณนานามีค่าใช้จ่ายตามจ่ายจริงเพียงแค่ 6,000 บาทแล้ว  การเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายจะสามารถหักค่าใช้จ่ายได้มากถึง 8,000 บาท  ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าตามจ่ายจริงถึง 2,000 บาทโดยไม่ต้องมาพิสูจน์เอกสารรายจ่ายเลยครับสรุปให้พิจารณาประเภทของเงินได้ก่อนครับว่าเป็นเงินได้ตาม 40 (  )  อะไร  แล้วค่อยคำนวณภาษีแต่ละวิธีดูครับว่าวิธีหักค่าใช้จ่ายแบบใดจะประหยัดภาษีที่สุดครับนานา:
ขอบคุณ คุณtownสำหรับคำตอบคะ และขอบคุณเพื่อนๆท่านอื่นด้วยคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม