www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

(1/1)

ต้น:
ลูกค้าระบุในใบหัก ณ ที่จ่ายเป็นค่าจ้างทำของบ้าง ค่าบริการบ้าง  สามารถใช้คิดคำนวณภาษีเงินบุคคลธรรมดา?

007:
ใช้ได้ครับ แต่เรามีหน้าที่ชี้แจงว่าเราทำอะไร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม