www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

fedex express

(1/1)

ก้อย:
Fedex express หัก ณ ที่จ่ายได้หรือไม่

007:
นิติฯจ่ายค่าขนส่ง หัก 1% ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม