www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รายจ่ายในการต่อเติมอสังหาริมทรัพย์

(1/1)

อยู่บริษัทแห่งหนื่ง:
ทางบริษัท ได้ทำการเทปูนลานจอดรถ และจัดตกแต่งสวนใหม่  มีข้อสงสัยดังนี้1. บันทึกบัญชีเป็นทรัพย์สิน หรือ คชจ.  และจะใช้ชื่อบัญชีว่าอะไร

2. ถ้าเป็นทรัพย์สิน  สามารถนำมาคิดค่าเสื่อมราคาได้หรือไม่  อย่างไรยังลงบัญชีไม่ถูก  ขอความรู้หน่อยค่ะ

แมว:
1. บันทึกเป็นทรัพย์สิน ในบัญชี ส่วนปรับปรุงที่ดิน2.  คิดค่าเสื่อมราคาได้ค่ะ

007:
จะเป็นทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่าย ให้ดูที่อายุใช้งานครับ ถ้าเกิน 1 ปี ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สิน

อ้วน:
หลักเกณฑ์ในการพิจารณารายจ่ายที่มีลักษณะลงทุน หรือรายจ่ายเพื่อหากำไร หรือก่อให้เกิดรายได้ จะต้องใช้หลักเกณฑ์ของกฏหมายภาษีอากรประกอบการพิจารณา ปัญหาของการแยกรายจ่ายทั้ง 2 ประเภทก็ยังคงเกิดขึ้นบ่อยๆ ครั้ง ซึ่งเราสามารถสรุปรายละเอียดและกรณีศึกษาตามข้อหารือของกรมสรรพากรได้ดังต่อไปนี้1 การต่อเติม ( Addition )

ในกรณีที่กิจการมีรายจ่ายเกิดขึ้นอันเนื่องจากกิจการได้จ่ายไปเพื่อทำให้สินทรัพย์ที่มีอยู่ ขยาย หรือเพิ่มขึ้นไปจากสินทรัพย์ที่มีอยู่เดิม โดยทำให้กิจการได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการจ่ายเงินนั้น รายจ่ายการต่อเติมนี้ถือเป็นรายจ่ายที่มีลักษณะลงทุนเป็นสินทรัพย์ของกิจการ ต้องนำไปคิดค่าเสื่อมราคา2 การปรับปรุงและทำให้ดีขึ้น ( Improvement and Bitterment )

เมื่อกิจการมีรายจ่ายเกิดขึ้นซึ่งได้จ่ายไปเพื่อทำให้ทรัพย์สินที่กิจการมีอยู่นั้นมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรืออายุการใช้งานดีขึ้นกว่าเดิม โดยมีลักษณะทั่วไปของสินทรัพย์ยังคงอยู่เช่นเดิม ให้ถือว่าเป็นรายจ่ายที่มีลักษณะลงทุน จะต้องนำรายจ่ายนั้นเป็นสินทรัพย์ของกิจการ และเมื้อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีจะต้องนำไปคิดค่าเสื่อมราคา3 การเปลี่ยนแทน ( Replacement )

เมื่อกิจการมีรายจ่ายเกิดขึ้นเนื่องจากการนำสินทรัพย์ใหม่มาเปลี่ยนแทนสินทรัพย์เก่าไม่ว่าจะเปลี่ยนสินทรัพย์ทั้งหมด หรือบางส่วนก็ตามถือเป็นรายจ่ายที่มีลักษณะลงทุน ต้องนำสินทรัพย์นั้นไปคิดค่าเสื่อมราคาในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี เช่น การยกเครื่องของรถยนต์4 การซ่อมแซม ( Repair )

เมื่อกิจการมีรายจ่ายที่เป็นซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คงอยู่ในสภาพเดิมตามปกติของการดำเนินงานของกิจการ เช่น การทาสีอาคาร ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ซ่อมแซมรถยนต์5 การโยกย้ายและติดตั้งใหม่ ( Rearrangement and Reinstallation )

ในกรณีที่กิจการได้มีรายจ่ายซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากสินทรัพย์ที่ใช้งานอยู่มีสภาพที่ไม่เหมาะสมได้มีการโยกย้าย นำไปติดตั้งในสถานที่ตั้งใหม่ รายจ่ายในการโยกย้ายหรือติดตั้งใหม่ ให้พิจารณาว่า ให้ประโยชน์แก่กิจการในระยะเวลาเกิน 1 รอบระยะเวลาบัญชีหรือไม่ และการจ่ายค่าโยกย้ายและติดตั้งใหม่แต่ละครั้ง จำนวนเงินมากหรือน้อยอย่างไร หากจำนวนเงินที่จ่ายมีจำนวนเงินสูงและให้ประโยชน์เกินกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี รายจ่ายสำหรับการโยกย้ายหรือติดตั้งใหม่ จะนำมาถือเป็นรายจ่ายที่มีลักษณะลงทุน เช่น การโยกย้ายติดตั้งเครื่องจักรสรุป จึงควรพิจารณาให้กระจ่างครับว่าส่วนปรับปรุงอาคารของเรา เข้าเงื่อนไขการนำไปคิดค่าเสื่อมราคาหรือไม่- เป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ ก็สามารถขอคืนได้ไม่ต้องห้ามครับ

- ในแง่ภาษีอากร หากเป็นในเรื่องของการคำนวณค่าเสื่อมราคา ก็จะต้องดู

ก. พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527

http://www.rd.go.th/publish/2369.0.htmlข. คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 3/2527 เรื่อง การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน

http://www.rd.go.th/publish/3618.0.html- ฐานที่จะคำนวณค่าเสื่อมจะไม่รวม vat 7% ถ้ากิจการเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มครับ เพราะภาษีซื้อสามารถนำมาขอเครดิตได้นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม