www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เบี้ยประกันสุขภาพของพ่อแม่สามารถมาลดหย่อนภาษี ภงด 91

(1/3) > >>

มีน:
ดิฉันเพิ่งจะได้รับเอกสารวิธีการกรอกแบบ ภงด 91 ในปีนี้

และได้อ่านรายละเอียดในแต่ละหัวข้อแล้ว ปรากฏว่าเห็น

หัวข้อใหม่ คือ เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้

สามารถนำมาลดหย่อนได้ ทั้งนี้อ่านรายละเอียดแล้วยังไม่เข้าใจ นั่นหมายถึงประกันชีวิตของพ่อแม่ใช่ไหมค่ะ

และหลักฐานที่จะใช้ต้องเป็นเอกสารอย่างไร และวิธีการกรอกลงในภงด 91 ทำอย่างไร เพราะลองเข้าเว็บของกรมสรรพากรแล้ว ไม่เห็นมีวิธีบอกและรายละเอียดสำหรับหัวข้อใหม่นี้เลยค่ะ

แนน:
เท่าที่ทราบ คือหมายถึงเบี้ยประกันสุขภาพค่ะ และพ่อแม่ต้องมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 30000 บาทต่อคนค่ะ แต่จำนวนปีที่ประกันนี่ไม่แน่ใจค่ะ

town:
เลขที่ข่าว  ปชส.    6/2550วันที่แถลงข่าว       27  ธันวาคม   2549เรื่อง        ภาษีประกันลูกกตัญญูคลอดแล้ว----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับครอบครัวคนไทยโดยกำหนดให้บุตรสามารถนำเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ทำให้แก่บิดามารดาของตนเองหรือบิดามารดาของคู่สมรสมาหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)  ทั้งนี้สำหรับการจ่ายเบี้ยประกันตั้งแต่ปี 2549  เป็นต้นไป  โดยมีสาระสำคัญดังนี้                    1.  บิดามารดาที่เอาประกันต้องมีเงินได้พึงประเมินได้ไม่เกิน  30,000  บาท                    2. ผู้มีเงินได้ที่หักลดหย่อนต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดามารดา (บุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิยกเว้นฯ)                    3.  หากบุตรหลายคนร่วมกันทำประกันสุขภาพให้บิดาหรือมารดา  ให้บุตรทุกคนได้รับการ หักลดหย่อนโดยเฉลี่ยเบี้ยประกันภัยที่บุตรร่วมกันจ่ายจริงแต่ไม่เกิน  15,000  บาท  ตามส่วนจำนวนผู้มีเงินได้                    4.  กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว  ให้สามีหรือภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้  ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามจำนวนเบี้ยประกันที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน  15,000  บาท                    5.  การประกันสุขภาพดังกล่าว จะให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ  การชดเชยทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะ  เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ  รวมถึงการประกันภัยอุบัติเหตุ  เฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  การทุพพลภาพ  การสูญเสียอวัยวะ    และการแตกหักของกระดูก  การประกันภัยโรคร้ายแรง  (Citical  Illiness) และการประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long  Term  Care) ด้วย    ซึ่งได้รับการอนุมัติจากกรมการประกันภัยแล้ว                   6.  บุตรผู้หักลดหย่อนจะต้องมีใบเสร็จหรือหนังสือรับรองจากบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยไว้เป็นหลักฐานในการหักลดหย่อนภาษี   โดยมีข้อความอย่างน้อย   ดังต่อไปนี้                      6.1  ชื่อ  นามสกุลและเลขประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย                      6.2  ชื่อ  และนามสกุลของผู้จ่ายเบี้ยประกันภัย (ทุกคน)                      6.3  ชื่อที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัทประกันฯ                      6.4  จำนวนเบี้ยประกันภัยที่ได้สิทธิ  และ                      6.5  ให้ระบุข้อความว่า  " สามารถนำไปยกเว้นภาษีเป็นจำนวนเงิน ........ บาท "                      นายสาธิต    รังคสิริ   รองอธิบดีกรมสรรพากร   ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร  กล่าวว่า มาตรการนี้   นอกจากจะช่วยสนับสนุนในการสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็ง   โดยให้บุตรสามารถดูแลพ่อแม่ได้อย่างมีคุณภาพแล้วยังเป็นการสร้างหลักประกันด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ    และเป็นทางเลือกเพิ่มเติมของประชาชนในการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพอีกทางหนึ่งด้วย                   สำหรับผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐนั้น   จะมีผลต่อการจัดเก็บภาษีไม่มากนักอย่างไรก็ดี  มาตรการนี้จะมีส่วนช่วยลดภาระการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐบาลในด้านสุขภาพได้อีกทางหนึ่งด้วยhttp://www.rd.go.th/publish/33186.0.html

town:
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 162)  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ  เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินไ

http://www.rd.go.th/publish/33267.0.htmlมีน:
ขอขอบพระคุณที่ให้ข้อมูลด้วยน่ะค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม