www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

(1/2) > >>

นิดนิด:
บริษัท มีการจ้างแมสเซนเจอร์ ข้างนอก โดยจ่ายให้ทุกวันที่ 1 ของเดือน โดยมีการหัก 1% ของค่าบริการ ค่าบริการประมาณเดือนละ 2000-4000บาท ถ้าไม่ได้ออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่ายให้ มีความผิดหรือไม่ หรือถ้าออกสิ้นปีครั้งเดียวได้หรือไม่  ทางแมสเซนเจอร์ก็ไม่ต้องการด้วย

เด็กเพิ่งจบ:
สงสัย ค่าจ้างแมสเซนเจอร์ เป็นค่าบริการ ทำไมไม่หักภาษี 3 %  หรือถ้าหักแบบอัตราก้าวหน้า ก็ไม่ต้องหัก ภาษีหักที่จ่ายไว้ เพราะไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี ผู้รู้ท่านอื่นช่วยตอบทีนะค่ะ

007:
จ้างแมสเซนเจอร์ภายนอก ถือว่าเป็นค่าบริการครับ หัก 3%

ส่วนการจ้างขนส่งที่หัก 1% นั้น ต้องเป็นการจ้างขนส่งจากจุด ก ไปจุด ข และไม่สามารถนอกเส้นทางได้

ดังนั้นถ้าเป็นการบริการ และการบริการนั้นสามารถเสร็จสิ้นได้เป็นคราวๆ และแต่ละคราวมีการจ่ายไม่เกิน 1 พันบาท ไม่ต้องหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายครับแต่ถ้าต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายทันทีครับ หรือออกให้ทันภายในเดือนเดียวกันshaw:
การที่จะหัก ณ ที่จ่าย 1 % นั้นจะต้องเข้าเงื่อนไขตามที่สรรพากรกำหนดครับว่า ต้องเป็นการขนส่งสินค้าโดยต้องขี้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่ง มีคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีลักษณะการรับเงินจ่ายเงินค่าขนส่งที่ไม่ใช่ค่านายหน้า

แต่ตามที่ถามมานี้ ไม่เข้ากรณีค่าขนส่งตามที่กำหนดครับ

เข้ากรณีค่าจ้างค่าบริการครับ อย่างนี้ต้องหัก 3% ครับ

หากหักเพียง 1 %ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดที่นำส่งภาษีน้อยไป 2 %ครับtown:
1.  การให้บริการขนส่งในทางภาษีอากรนั้น  ไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งครับ2. ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 8 มาตรา 608 ได้ให้ความหมายของค่าขนส่งไว้ดังนี้

" อันว่าผู้ขนส่งภายในความหมายแห่งกฏหมายลักษณะนี้ คือบุคคลผู้รับขนส่งของ หรือคนโดยสารเพื่อบำเหน็จเป็นทางค้าปรกติของตน "ดังนั้นการขนส่งจะเป็น

1) เป็นการขนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

2) ไม่ว่าจะเป็นขนของ หรือคนโดยสาร

3) ต้องทำเป็นประจำ โดยไม่ได้มีการบริการอื่นนอกเหนือจากการขนส่ง3. ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 81 ( 1 ) ( ณ ) ได้กำหนดว่า " การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม " ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งไม่ต้อง จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และการจ่ายค่าขนส่งตั้งแต่วันที่ 15 กันยนยน 2544 เป็นต้นไป ผู้จ่ายเงินได้จะต้องหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 1% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.104/2544 ดังนั้นค่าขนส่งตามประมวลรัษฎากรจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้

1) ต้องเป็นการขนส่งที่ทำเป็นปกติธุระ โดยไม่ได้มีการบริการอื่นนอกเหนือจากการขนส่ง และไม่ใช่ขนส่งสาธารณะ

2) ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 ( 1 ) ( ณ )

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=836&c=act

3) ผู้จ่ายเงินจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา 1%และศึกษาเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 234 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้

http://www.rd.go.th/publish/2355.0.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม