www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ธุรกิจก่อสร้าง

(1/1)

ป้อม:
ช่วยอธิบายการทำงานบัญชี ของธุระกิจก่อสร้างการบัญชี เป็นอย่างไร และ การการรับรู้รายได้ รายจ่ายอย่างไร

และการคำนวณต้องทุนอย่าง

ช่วยด้วยนะครับ

town:
หาคำตอบได้จากหนังสือ "กลยุทธ์การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีของอสังหาริมทรัพย์ธุรและกิจรับเหมาก่อสร้าง " ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะhttp://www.dharmniti.co.th/Book/View.php?ID=49

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม