www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หลักการ

(1/1)

ช่วยด้วย:
รบกวนอธิบายหลักการทำงานของบัญชี

town:
1.  ทำความเข้าใจกิจการที่จะทำบัญชี  ไม่ว่าจะเป็นวงจรรายได้ , ค่าใช้จ่าย , การให้เครดิตเทอม หรือการเปรียบเทียบรายได้ตามแบบ ภพ.30 กับแบบภงด.50  เป็นต้น

2.  วิเคราะห์งบการเงินปีก่อนๆ เพื่อเขียนถึงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี  และแบบแสดงการเสียภาษีต่างๆ  ที่ควรจะมี

3.  ตรวจสอบเอกสารที่มีเพื่อเช็คให้แน่ใจว่าได้รับเอกสารครบถ้วนหรือไม่

4.  จัดเรียงเอกสารเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์รายการค้าและรันนิ่งเอกสารต่างๆ  รวมถึงแบบแสดงการเสียภาษีต่างๆ

5.  วิเคราะห์รายการค้าเพื่อเตรียมบันทึกบัญชี

6.  บันทึกบัญชี

7.  สอบทานงบทดลองก่อนออกงบการเงิน

8.  จัดทำงบการเงิน

9.  กรอกแบบ ภงด.50

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม